Vedtægter

Vedtægter for Tingsted Gymnastikforening

Foreningens Love

Kapitel 1 Navn, binavne og formål m.v.
§1
Stk 1. Foreningens navn er TINGSTED GYMNASTIKFORENING (TG). Den er stiftet DEN 7. FEBRUAR 1907, oprindeligt under navnet Tingsted Gymnastikkreds.
Stk 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune, fortrinsvis med virkeområde i Tingsted området af Guldborgsund Kommune.
Stk 3. Foreningens virksomhed kan udøves ved afdelinger, der oprettes efter reglerne i §13. Afdelingen kan virke under et binavn, hvis det af afdelingens forretningsorden (love) fremgår, at den er en afdeling under TG, samt at afdelingens formål tilsvarer, eller er afledt af TG´s formål.

§2
Stk 1. Foreningens formål er, ved gymnastik, svømning og anden idræt – herunder kulturelt virke – at opdrage en god, sund og viljestærk ungdom, ud fra det frivillige foreningsarbejde.
Stk 2. Foreningen kan forestå aktiviteter, hvorved udbredelsen af foreningens formål kan understøttes.
Stk 3. Foreningen er tilsluttet:
a. Dansk Gymnastik og Idrætsforening (DGI) gennem Maribo Amts Idrætsforening (MAI)siden 1907, samt Dansk Gymnastikforbund(DGF).
b. Den selvejende institution Tingsted Hallen, som medlem og medstifter, siden 1977 (jvf.§17)

§3
Foreningens anliggende varetages af:
a. Generalforsamlingen
b. Bestyrelsen
c. Afdelingerne (iflg. §1 stk. 3, §13, §15 stk. 4 og §16 stk. 1 og 2)
d. Aktivitetsudvalg (iflg. §14)
e. Andre udvalg (iflg. §10 stk 5 a)

§4
Foreningens medlemmer – herunder afdelinger – medlemmer af bestyrelsen, aktivitetsudvalg og andre udvalg hæfter ikke personligt for TG`s forpligtelser, men TG – henholdsvis afdelingen alene med sin formue.

 

Kapitel 2 Medlemmer.
§5
stk 1. Foreningen optager aktive medlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer. Medlemmer af afdelinger kan, ifølge forretningsordenen, tillægges medlemsrettigheder. Kun personer kan erhverve medlemsrettigheder som anført i §6 stk.1.
Stk 2. Optagelse skal ske ved tilmelding på TG`s hjemmeside, for en sæson af gangen. Udmeldelse sker automatisk ved sæson afslutning.
Stk 3. Bestyrelsen kan nægte optagelse af medlemmer, samt udelukke medlemmer, når den finder grund dertil. Et udelukket medlem kan begære bestyrelsens afgørelse behandlet på den først kommende generalforsamling og kan begære adgang til denne.
§6
Stk 1. Medlemmer over 16 år har møderet, stemmeret og taleret på generalforsamlingen, såfremt medlemmet ikke er i restance med kontingent pr. 31. Januar. Stemmeret kan kun udøves med 1 stemme ved fremmøde.
Stk 2. Øvrige medlemmer, herunder værge for umyndige medlemmer, har møderet og taleret på generalforsamlingen.
Stk 3. Medlemmer kan anmodes om at indtræde i aktivitetsudvalg og andre udvalg af bestyrelsen, for umyndige dog med værges samtykke.
Stk 4. Kontingent fastlægges af bestyrelsen. Medlemmer hæfter alene for kontingent og aftalte forpligtelser og har ikke andel i foreningens overskud m.v.

 

Kapitel 3 Generalforsamlingen.
§7
Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed for afdelingen iflg. § 16 stk. 2. Den består af medlemmer med stemmeret efter § 6 stk 1. og medlemmer af bestyrelsen.

Stk 2. Generalforsamlingen indvarsles ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eventuelt ved opslag på foreningens træningssteder, i øvrigt efter bestyrelsens skøn, med mindst 14 dages varsel, se dog § 16 ved opløsning.
Stk 3. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, se dog § 16 om afdelingers og foreningens opløsning. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

§8
Stk 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Juli-kvartal, inden 30. september.
Stk 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før. Forslag om lovændringer, om oprettelse af afdelinger og om oprettelse af aktivitetsudvalg dog inden 15. august.
Stk 3. Bestyrelsens forslag til dagsorden, med angivelse om modtagne forslag, meddeles ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, eventuelt ved opslag på foreningens træningssteder, senest 8 dage før afholdelsen.
Stk 4. Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af Dirigent 1. Bestyrelse iflg § 10 stk. 1
2. Bestyrelsens beretning 2. Suppleanter til bestyrelsen
3. Årsrapport 3. Revisorer iflg. § 15
4. Beretning fra afdelingerne
5. Indkomne forslag
6. Valg af:
7. Eventuelt.

Stk 5. Myndige personer er valgbare til bestyrelsen og som revisorer.

§9
Stk 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller ifølge en skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden fra 30 aktive eller støttemedlemmer med stemmeret.
Stk 2. En motiveret begæring skal fremkommes senest 1 måned efter, at den er modtaget af formanden.

Kapitel 4 Bestyrelsen, suppleanter, tegningsregler, afdelinger, aktivitetsudvalg og andre udvalg.
§10
Stk 1. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af:
a: 7 bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesmedlemmerne vil blive valgt for en 3 års periode i rul med 3+2+2

b: 1 medlem for hvert aktivitetsudvalg oprettet ifølge §14 for 1 år.
c: Der vælges endvidere 2-3 suppleanter til bestyrelsen hvert år.
Stk 2. Afdelinger vælger et bestyrelsesmedlem – og en personlig suppleant – ifølge afdelingens forretningsorden, hvilket godkendes af generalforsamlingen under punkt 4 (§8 stk. 4) Afdelinger meddeler bestyrelsen om ændringer i afdelings repræsentation. Ændringen træder i kraft, når formanden har modtaget afdelingens meddelelse.
Stk 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand for foreningen og bestyrelse blandt medlemmer valgt i henhold til stk. 1 a. Den kan nedsætte et forretningsudvalg og iøvrigt fastlægge sin egen forretningsorden og konstituering.
Stk 4. Bestyrelsen varetager i alle henseender foreningens interesser, herunder generalforsamlingens beføjelser overfor afdelinger, fastlæggelse af kontingent og enhver beslutning, bortset fra § 12 stk. 3, om hvorledes tilvejebringelsen af nødvendige midler skal ske.
Stk 5. Bestyrelsen kan:
a: Nedsætte andre udvalg, fastlægge udvalgets sammensætning, opgaver og beføjelser (jvf § 3 e)
b: Ansætte og afskedige personale for varetagelse af aktiviteter og administration.
c: Indføre ændringer i lovene, som måtte kræves af stat, amt og/eller kommune, det samme gælder eventuelle ændringer foranlediget af de i § 3 nævnte hovedforbund, når erhvervede rettigheder i gældende love ikke opgives eller fortabes. Den nærmest følgende generalforsamling skal orienteres om sådanne ændringer.

§11
Stk 1. Bestyrelsen holder møde når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte, dog skal mindst 5 medlemmer stemme for afgørelse i sager omhandlet af § 10 stk 5. I øvrige sager er den beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.
Stk 2. Suppleanter kan ved et medlems midlertidige frafald indtræde i bestyrelsen. Ved et medlems udtræden af bestyrelsen indkalder bestyrelsen suppleanten/supplanter, der fungerer i den resterende valgperiode.
Stk 3. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan bestyrelsen udpege og godkende et nyt bestyrelsesmedlem, som afgår ekstraordinært på den nærmest følgende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan iøvrigt, på afdelingsgeneralforsamlingens vegne konstituere afdelingsbestyrelsen, således af den er fuldtallig i indtil 6 måneder.

§12
Stk 1. Foreningen tegnes af formanden eller et medlem af bestyrelsen.
Stk 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege formanden, ét bestyrelsesmedlem og kassereren til alene eller 2 i forening at have dispositionsret over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
Stk 3. Ved køb, salg og optagelse af lån vedr. fast ejendom, ifølge generalforsamlingens bemyndigelse, tegnes foreningen af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer.

§13
Stk 1. Oprettelse af afdelinger, jvf. §1 stk 3, kan ske ifølge bestyrelsens forslag, med tilhørende forretningsorden (love for afdelingen), der behandles på generalforsamlingen.
Stk 2. Afdelingsgeneralforsamlingen godkender afdelingens regnskab (§15 stk 4) og vælger afdelingsbestyrelsen. Afdelingens formand og den personlige suppleant repræsenterer afdelingen i bestyrelsen (§ 10 stk. 2 og § 11 stk. 2 og 3).
Stk 3. Afdelingen kan erhverve, eller overdrages, medlemsrettigheder og pligter ved medlemskab af hoved- eller specialforbund. Ifølge forretningsordenen kan afdelingens medlemmer bevare, eller tillægges, medlemsrettigheder som anført under §5.
Stk 4. En afdeling kan opløses efter reglerne i § 16 stk.1 og stk.2. Foreningens bestyrelse kan ifølge § 11 stk. 3 konstituere afdelingsbestyrelsen, herunder indkalde, og få adgang til afdelingsbestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

§14
Stk 1. Bestyrelsen kan foreslå oprettelse, henholdsvis nedlæggelse, af et aktivitetsudvalg på generalforsamlingen.
Stk 2. Et aktivitetsudvalg tiltrædes af et bestyrelsesmedlem (jvf §10 stk 1 b) og indtil 5 medlemmer udpeges, eller godkendt, af bestyrelsen. Bestyrelsen kan endvidere konstituere en aktivitetsformand blandt dets medlemmer.
Stk 3. Aktivitetsudvalget varetager, under ansvar over for bestyrelsen, aktiviteterne inden for sit område eventuelt i følge en af bestyrelsen godkendt aktivitetsplan, buget for området m.v. Aktivitetsudvalget orienterer bestyrelsen om sin virksomhed, eventuelt ved udskrift af protokol eller tilsvarende beskrivelse.
Stk 4. Medlemmer af bestyrelsen har adgang til aktivitetsudvalgsmøder.

 

Kapitel 5 Regnskab og revision.
§15
Stk 1. Regnskabsåret forløber fra 1. juli til 30. juni.
Stk 2. Regnskabet kan føres ved at bestyrelsen valgt eller udpeget kasserer, eller en forretningsfører, og årsrapporten forsynet med de på generalforsamlingen valgte revisorernes påtegning og underskrift fremlægges i Tingsted hallen efter godkendelse på generalforsamlingen.
Stk 3. På generalforsamlingen vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år gennemgå at bilagene er rigtigt udregnet, at bilag og bogføring er i overensstemmelse med hinanden og påse, at beholdningerne er til stede. Årsrapporten forsynes med en påtegning og underskrift.
Stk 4. Afdelingsgeneralforsamlingen godkender årsrapporten forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

 

Kapitel 6 Øvrige bestemmelser.
§16
Stk 1. Afdelingsgeneralforsamlingen kan vedtage forslag om opløsning af afdelingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Det vedtagne forslag skal dog endeligt bekræftes på generalforsamlingen med almindelige stemmeflertal.
Stk 2. Generalforsamlingen kan opløse en afdeling, hvis bestyrelses forslag, der skal være motiveret ved at afdelingens virksomhed er i strid med TG´s formål om den afledte forretningsorden, ikke er vedtaget af afdelingsgeneralforsamlingen efter stk.1. Forslaget kan i stedet besluttes på generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Stk 3. Foreningens opløsning kan ske ved beslutning på generalforsamlingen, der skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel. For vedtagelse af forslaget om opløsning og likvidation kræves at 40% af foreningens aktive og støttemedlemmer er til stede, samt at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis Forslaget ikke opnår fornødent flertal kan en ny generalforsamling indvarsles med mindst 1 måneds og højest 3 måneders varsel og forslaget kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Stk 4. Ved foreningens opløsning og likvidation skal eventuel ejendom henstå indtil videre, og kan, hvis en forening atter oprettes, overtages af denne, når den optager en virksomhed, med disse love grundlag.

 

Kapitel 7 Midlertidige bestemmelser.
§17
Stk 1. Oprettet den 29 April 1980.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage bestemmelser i disse love i forbindelse med optagelse af lån i DGI / idrætsgruppens lånefond, der anvendes som bidrag til den selvejende institution Tingsted hallen til opførelse af Tingsted hallen.
Stk 2. Oprettet den 19 Februar 1981.
Ifølge protokollen for den selvejende institution Tingsted hallen fra generalforsamlingen af overnævnte dato, og ifølge generalforsamlingens beslutning den 29 April 1980, har TG ydet et kontant tilskud på kr. 25.000,00 til Tingsted hallen. Beløbet tilbagebetales, hvis den selvejende institution Tingsted hallen ophører eller likvideres, eller hvis den formål ændres således at anvendelsen til gavn for idrætsformål i Tingstedområdet af Guldborgsund kommune ophører.

Foranstående love er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 9/3 1998.
Foranstående love er senest ajourført på den ordinære generalforsamling d. 20/2 2012.
Foranstående love er senest ajourført på den ordinære generalforsamling d. 2/3 2015.
Foranstående love er senest ajourført på den ordinære generalforsamling d. 7/3 2016.
Forestående love er senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 13/11 2017.
Forestående love er senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 17/9 2018.

Skriv til os